OPERACJE UNIJNE

I. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze” pt. „Modernizacja obiektu stawowego Rybin w 2019 roku”. Ce­lem ope­ra­cji jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę :
1) Silos paszowy o wysokości do 6,9 m i pojemności do 19,5 tony wraz z transportem i montażem silosa, sztuk 2,
2) Basen do transportu żywych ryb od 1700 do 1800 litrów z termoizolacją, wraz z osprzętem i montażem na platformie samochodu, sztuk 5, oraz  1  rynna spustowa dwumetrowa,
3) Ciągnik rolniczy o mocy od 80 KM do 90 KM, napęd 4 x 4, sztuk 1, wraz z ładowaczem czołowym o udźwigu do 1700 kg, sztuk 1
4) Kosiarka wysięgnikowa, zasięg roboczy do 5 m, sztuk 1,
5) Kosiarka tylno- boczna, szerokość robocza do 150 cm, sztuk 2,
6) Łódź rybacka samowyładowcza o długości do 6,1 m wraz z transportem, sztuk 1.
7) Monitoring z systemem nadzoru (dozoru elektronicznego) nad zintegrowanym automatycznym systemem karmienia karpi oraz nad magazynami rybnymi w 6 punktach, sztuk 1,

Szczegóły  poniżej w załącznikach w zapytaniach ofertowych:

Do zapytania ofertowego nr 8/2020 z dnia 29.09.2020 zainteresowany oferent może uzyskać po kontakcie telefonicznym lub emailowym mapkę poglądową dot. umiejscowienia monitoringu.

Wzór formularza oferty:

Wyniki postępowań o udzielenie zamówień:

Protokoły z postępowań o udzielenie zamówień dotyczące silosów paszowych oraz basenów do transportu ryb są dostępne na portalu ARiMR. 

Poniżej protokoły z postępowań o udzielenie zamówień dot. zapytań ofertowych zamieszczonych na stronie Beneficjenta: