OPERACJE UNIJNE

I. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze” pt. „Modernizacja obiektu stawowego Rybin w 2019 roku”.
Ce­lem ope­ra­cji jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.
Planowane (przewidywane) efekty (wyniki) operacji polegać będą na polepszeniu warunków pracy dzięki zakupowi nowego, bezpiecznego sprzętu, który usprawni też pracę pracownikom. Ponadto  zakup niżej wymienionych maszyn i urządzeń (silosów, automatu do karmienia karpi, łodzi samowyładowczej, monitoringu) przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania zbóż do karmienia ryb (co powinno przełożyć się na zwiększeniu rentowności). Efektem zakupu ciągnika oraz kosiarek będzie spełnianie wymogów obowiązujących w programie wodnośrodowiskowym (koszenie grobli) co przyczyni się do zwiększenia rentowności. Efektem zakup basenów do przewozu ryb będzie  zwiększenia dobrostanu ryb podczas ich transportu, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa. 
Operacja uzyskała wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę :
1) Silos paszowy o wysokości do 6,9 m i pojemności do 19,5 tony wraz z transportem i montażem silosa, sztuk 2,
2) Basen do transportu żywych ryb od 1700 do 1800 litrów z termoizolacją, wraz z osprzętem i montażem na platformie samochodu, sztuk 5, oraz  1  rynna spustowa dwumetrowa,
3) Ciągnik rolniczy o mocy od 80 KM do 90 KM, napęd 4 x 4, sztuk 1, wraz z ładowaczem czołowym o udźwigu do 1700 kg, sztuk 1
4) Kosiarka wysięgnikowa, zasięg roboczy do 5 m, sztuk 1,
5) Kosiarka tylno- boczna, szerokość robocza do 150 cm, sztuk 2,
6) Łódź rybacka samowyładowcza o długości do 6,1 m wraz z transportem, sztuk 1.
7) Monitoring z systemem nadzoru (dozoru elektronicznego) nad zintegrowanym automatycznym systemem karmienia karpi oraz nad magazynami rybnymi w 6 punktach, sztuk 1,
8)  Zintegrowanego, automatycznego, pneumatycznego urządzenia do karmienia karpi, z 9 rurami do karmienia o łącznej długości do 800 mb, wraz z transportem i montażem, sztuk 1
Szczegóły  poniżej w załącznikach w zapytaniach ofertowych:

Do zapytania ofertowego nr 8/2020 z dnia 29.09.2020 zainteresowany oferent może uzyskać po kontakcie telefonicznym lub emailowym mapkę poglądową dot. umiejscowienia monitoringu.

Wzór przykładowego formularza do powyższych ofert:

Wzór przykładowego formularza do ofert nr 3/1/2021 dot. automatu do karmienia karpi:

Wyniki postępowań o udzielenie zamówień:

Protokoły z postępowań o udzielenie zamówień dotyczące silosów paszowych oraz basenów do transportu ryb są dostępne na portalu ARiMR. 

Poniżej protokoły z postępowań o udzielenie zamówień dot. zapytań ofertowych zamieszczonych na stronie Beneficjenta:

II. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze” w zakresie zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, pt. „Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie stawowym Rybin”. Ce­lem ope­ra­cji jest wspieranie i promowanie zasobooszczędnej akwakultury.

ZAPYTANIE OFERTOWE (do operacji II)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższe zapytanie ofertowe:

III. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze”  pt. "Modernizacja budynku wydawki ryb na obiekcie stawowym Rybin wraz z utwardzeniem terenu, oraz zakupem sprzętu". Ce­lem ope­ra­cji jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności MŚP. Celem operacji jest modernizacja obiektu akwakultury, w tym poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury oraz usprawnienia i modernizacja w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt

ZAPYTANIA OFERTOWE (do operacji III)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższe zapytania ofertowe: